فروش عمده پارچه کاور مبل

فروش عمده پارچه کاور مبل و فروش پارچه کاور مبل از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما.

فروش عمده پارچه کاور مبل از تامین  کننده پارچه کاور مبل و کارخانه پارچه کاور مبل و فروش پارچه کاور مبل و

خرید پارچه کاور مبل و قیمت پارچه کاور مبل و لیست قیمت پارچه کاور مبل از کارخانه پارچه کاور مبل و شرکت و خرید و فروش پارچه کاور مبل به صورت

عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه کاور مبل و قیمت امروز پارچه کاور مبل  و توزیع و پخش پارچه کاور مبل و وادرات و صادرات پارچه کاور مبل از کارخانه.

فروش عمده پارچه شال و روسری

فروش عمده پارچه شال و روسری و فروش پارچه شال و روسری از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه شال و روسری از تامین  کننده پارچه شال و روسری و کارخانه پارچه شال و روسری و فروش پارچه شال و روسری و

خرید پارچه شال و روسری و قیمت پارچه شال و روسری و لیست قیمت پارچه شال و روسری  از کارخانه پارچه شال و روسری و شرکت و خرید و فروش

پارچه شال و روسری به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه شال و روسری و قیمت امروز پارچه شال و روسری و توزیع و پخش پارچه شال و روسری

و وادرات و صادرات پارچه شال و روسری از کارخانه.

فروش عمده پارچه

فروش عمده پارچه و فروش پارچه  از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما.

فروش عمده پارچه  از تامین  کننده پارچه  و کارخانه پارچه  و فروش پارچه  و خرید پارچه و قیمت پارچه و لیست قیمت پارچه  از کارخانه پارچه و شرکت و

خرید و فروش پارچه به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه و قیمت امروز پارچه و توزیع و پخش پارچه و وادرات و صادرات پارچه از کارخانه.

فروش عمده پارچه لنین

فروش عمده پارچه لنین و فروش پارچه لنین از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما.

فروش عمده پارچه لنین از تامین  کننده پارچه لنین و کارخانه پارچه لنین و فروش پارچه لنین و خرید پارچه لنین و قیمت پارچه لنین و لیست قیمت پارچه لنین

 از کارخانه پارچه لنین و شرکت و خرید و فروش پارچه لنین به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه لنین و قیمت امروز پارچه لنین و توزیع و پخش پارچه لنین و وادرات و صادرات پارچه لنین از کارخانه.

نکته ای که قابل توجه می باشد ای است که لیست قیمت عمده پارچه بصورت میانگین قیمت بازار است و برای اطلاع از قیمت روز می بایست با مشاور و کارشناس فروش سایت ارتباط مستقیم داشته باشید.

فروش عمده پارچه تریکو

فروش عمده پارچه تریکو و فروش پارچه تریکو از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما.

فروش عمده پارچه تریکو از تامین  کننده پارچه تریکو و کارخانه پارچه تریکو و فروش پارچه تریکو و خرید پارچه تریکو و قیمت پارچه تریکو و لیست قیمت

پارچه تریکو  از کارخانه پارچه تریکو و شرکت و خرید و فروش پارچه تریکو به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه تریکو و قیمت امروز

پارچه تریکو و توزیع و پخش پارچه تریکو و وادرات و صادرات پارچه تریکو از کارخانه.

فروش عمده پارچه کودری تهران

فروش عمده پارچه کودری تهران و فروش پارچه کودری تهران از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه پارچه کودری تهران از تامین  کننده پارچه کودری تهران و کارخانه پارچه کودری تهران و فروش پارچه کودری تهران و

خرید پارچه کودری تهران و قیمت پارچه کودری تهران و لیست قیمت پارچه کودری تهران  از کارخانه پارچه کودری تهران و شرکت و خرید و فروش

پارچه کودری تهران به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه کودری تهران و قیمت امروز پارچه کودری تهران و توزیع و پخش پارچه کودری تهران

و وادرات و صادرات پارچه کودری تهران از کارخانه.

فروش عمده پارچه در سقز

فروش عمده پارچه در سقز و فروش پارچه در سقز از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه شال و روسری در سقز از تامین  کننده پارچه شال و روسری در سقز و کارخانه پارچه شال و روسری و فروش پارچه شال و روسری در

سقز و خرید پارچه شال و روسری در سقز و قیمت پارچه شال و روسری در سقز و

لیست قیمت پارچه شال و روسری در سقز  از کارخانه پارچه شال و روسری در سقز و شرکت و خرید و فروش پارچه شال و روسری در سقز به صورت

عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه شال و روسری در سقز و قیمت امروز پارچه شال و روسری در سقز و توزیع و پخش پارچه شال و روسری در سقز و

وادرات و صادرات پارچه شال و روسری در سقز از کارخانه.

نکته ای که قابل توجه می باشد ای است که لیست قیمت عمده پارچه بصورت میانگین قیمت بازار است و برای اطلاع از قیمت روز می بایست با مشاور و کارشناس فروش سایت ارتباط مستقیم داشته باشید.

فروش عمده پارچه ملحفه ای

فروش عمده پارچه ملحفه ای و فروش پارچه ملحفه ای از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه ملحفه ای از تامین  کننده پارچه ملحفه ای و کارخانه پارچه ملحفه ای و فروش پارچه ملحفه ای و خرید پارچه ملحفه ای و قیمت پارچه

ملحفه ای و لیست قیمت پارچه ملحفه ای  از کارخانه پارچه ملحفه ای و شرکت و خرید و فروش پارچه ملحفه ای به صورت عمده و

اطلاع از لیست قیمت پارچه ملحفه ای و قیمت امروز پارچه ملحفه ای و توزیع و پخش پارچه ملحفه ای و وادرات و صادرات پارچه ملحفه ای

از کارخانه.

فروش عمده پارچه پلی استر

فروش عمده پارچه پلی استر و فروش پارچه پلی استر از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه پلی استر از تامین  کننده پارچه پلی استر و کارخانه پارچه پلی استر و فروش پارچه پلی استر و خرید پارچه پلی استر و قیمت پارچه پلی

استر و لیست قیمت پارچه پلی استر  از کارخانه پارچه پلی استر و شرکت و خرید و فروش پارچه پلی استر به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه

پلی استر و قیمت امروز پارچه پلی استر و توزیع و پخش پارچه پلی استر و وادرات و صادرات پارچه شال و روسری از کارخانه.

"<yoastmark

فروش عمده پارچه در چابهار

فروش عمده پارچه در چابهار و فروش پارچه در چابهار از درب کارخانه و وارد کننده اصلی بدون واسطه و مستقیما از کارخانه .

فروش عمده پارچه در چابهار از تامین کننده پارچه در چابهار و کارخانه در چابهار و فروش در چابهار و خرید پارچه در چابهار و قیمت پارچه در چابهار و لیست

قیمت پارچه در چابهار  از کارخانه پارچه در چابهار و شرکت و خرید و فروش پارچه در چابهار به صورت عمده و اطلاع از لیست قیمت پارچه در چابهار و قیمت

امروز پارچه در چابهار و توزیع و پخش پارچه در چابهار و وادرات و صادرات پارچه شال و روسری از کارخانه.

نکته ای که قابل توجه می باشد ای است که لیست قیمت عمده پارچه بصورت میانگین قیمت بازار است و برای اطلاع از قیمت روز می بایست با مشاور و کارشناس فروش سایت ارتباط مستقیم داشته باشید.

خرید عمده پارچه از کارخانه

خرید عمده پارچه از کارخانه و خرید پارچه اصل و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه از کارخانه و نمایندگی فروش از کارخانه به قیمت مستقیم

کارخانه و نمایندگی های فروش. تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه و فروش عمده پارچه از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه از دبی

خرید عمده پارچه از دبی و خرید پارچه اصل و با کیفیت از کارخانه و دبی و خرید مستقیم پارچه از دبی  از کارخانه و نمایندگی فروش از دبی به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه از دبی و فروش عمده پارچه از دبی از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه تریکو

خرید عمده پارچه تریکو و خرید پارچه تریکو و با کیفیت از کارخانه و دبی و خرید مستقیم پارچه تریکو از از کارخانه و نمایندگی فروش از دبی به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه تریکو از دبی و فروش عمده پارچه تریکو از دبی از کارخانه با ما تماس بگیرید.

نکته ای که قابل توجه می باشد ای است که لیست قیمت عمده پارچه بصورت میانگین قیمت بازار است و برای اطلاع از قیمت روز می بایست با مشاور و کارشناس فروش سایت ارتباط مستقیم داشته باشید.

خرید عمده پارچه وال اسلپ

خرید عمده پارچه وال اسلپ و خرید پارچه وال اسلپ و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه وال اسلپ از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه وال اسلپ.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه وال اسلپ از دبی و فروش عمده پارچه وال اسلپ از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه ترگال

خرید عمده پارچه ترگال و خرید پارچه ترگال و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه ترگال از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه ترگال .

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه ترگال و فروش عمده پارچه ترگال از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه پوپلین

خرید عمده پارچه پوپلین و خرید پارچه پوپلین و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه پوپلین از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه پوپلین .

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه پوپلین و فروش عمده پارچه پوپلین از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه از چابهار

خرید عمده پارچه از چابهار و خرید پارچه از چابهار و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه از چابهار و از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه ترگال از چابهار.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه ترگال از چابهار و فروش عمده پارچه ترگال از چابهار با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه از ترکیه

خرید عمده پارچه وال اسلپ و خرید پارچه وال اسلپ و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه وال اسلپ از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه وال اسلپ.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه وال اسلپ از دبی و فروش عمده پارچه وال اسلپ از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه ساتن

خرید عمده پارچه وال اسلپ و خرید پارچه وال اسلپ و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه وال اسلپ از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه وال اسلپ.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه وال اسلپ از دبی و فروش عمده پارچه وال اسلپ از کارخانه با ما تماس بگیرید.

خرید عمده پارچه نخی

خرید عمده پارچه وال اسلپ و خرید پارچه وال اسلپ و با کیفیت از کارخانه و خرید مستقیم پارچه وال اسلپ از از کارخانه و نمایندگی فروش به قیمت

مستقیم کارخانه و نمایندگی های فروش پارچه وال اسلپ.

تنها شما می توانید برای خرید عمده پارچه وال اسلپ از دبی و فروش عمده پارچه وال اسلپ از کارخانه با ما تماس بگیرید.

"<yoastmark

قیمت عمده پارچه کرپ مازراتی

قیمت عمده پارچه کرپ مازراتی

قیمت عمده پارچه نخی

قیمت عمده پارچه نخی

قیمت عمده پارچه کرپ حریر

قیمت عمده پارچه کرپ حریر

قیمت عمده پارچه لی

قیمت عمده پارچه لی

قیمت عمده پارچه تیشرتی

قیمت عمده پارچه تیشرتی

قیمت عمده پارچه کودری

قیمت عمده پارچه کودری

قیمت عمده پارچه بنگال

قیمت عمده پارچه بنگال

قیمت عمده پارچه روسری

قیمت عمده پارچه روسری

قیمت عمده پارچه ترگال

قیمت عمده پارچه ترگال

قیمت عمده پارچه چادر مشکی

قیمت عمده پارچه چادر مشکی

خرید عمده پارچه
خرید عمده پارچه

سوالات متدوال مشتریان از کارخانه

آیا واسطه هستید یا خود کارخانه؟

از کارخانه طی همکاری بلند مدت طولانی و با کارخانجات تولیدی و کارگاه های تولیدی و وارد کنندگان بزرگ کشور بعنوان تنها وبسایت ایرانی می باشد که دفتر فروش چندین کارخانه و شرکت مختلف می باشد و محصولات را برای مشتریانی که بار را به صورت عمده می خواهند مستقیم از کارخانه و به قیمت خود کارخانه برای شما ارسال می کند! و هیچ گونه واسطه ای بین شما و کارخانه وجود ندارد .رسالت و خط قرمز از کارخانه حذف واسطه و واسطه گری می باشد.

آیا بنکداری داریم یا انبار از خودمان داریم؟

از کارخانه طی همکاری بلند مدت طولانی و با کارخانجات تولیدی و کارگاه های تولیدی و وارد کنندگان بزرگ کشور بعنوان تنها وبسایت ایرانی می باشد که دفتر فروش چندین کارخانه و شرکت مختلف می باشد و محصولات را برای مشتریانی که بار را به صورت عمده می خواهند مستقیم از کارخانه و به قیمت خود کارخانه برای شما ارسال می کند! و هیچگونه انباری ندارد.

جنس رو از انبار خودمان می فرستیم یا از کارخانه؟

از کارخانه محصولات و کالاهای مصرفی را مستقیم از کارخانه و به قیمت خود کارخانه برای شما ارسال می کند! و هیچگونه انباری ندارد.

چگونگی ثبت سفارش محصولات؟

با تیم فروش از کارخانه تماس حاصل می کنید . ( واتساپ،تلفنی،حضوری) محصول را برای شما ثبت سفارش می کنیم.

قیمت شما قیمت کارخانه است؟

قیمت های از کارخانه قیمت های خود کارخانه هست. و از این بابت خیال شما راحت باشه! شما می توانید بیاید کارخونه رو از نزدیک مشاهده کنید. و خرید خودتون را انجام بدید.

نحوه حمل و نقل محصولات چگونه است؟

حمل و نقل محصولات بسته به نوع محصولات و وزن محصولات بستگی دارد. ولی روال کاری حمل و نقل محصولات ارسال از درب کارخانه می باشد. 

حمل و نقل را خودتان انجام می دهید؟

از آنجا که تیم لجستیک از کارخانه ( حمل و نقل دریایی و زمینی و هوایی)با شرکت ها باربری تمامی کشور همکاری می کند. می تواند بار شما را با هزینه کمتر و با بیمه بار شما به محل شما ارسال کند!

صادرات را خودتان انجام می دهید؟

ما می توانیم بار را برای شما از کارخانه تا مرز ارسال کنیم! درصورتی که کارت بازرگانی ندارید می توانیم تمامی کار صادرات را انجام دهیم ولی هزینه آن را دریافت می کنیم!

لینک فیلم

نظرات مشتریان قدمی نسبت به ما

همکاری با شرکت حرفه‌ای از کارخانه، یکی از تجربه‌های خوب شرکت صادراتی رادمان گستر جهان بود. تخصص، دقت و سرعت پاسخگویی جزو ویژگی‌های این شرکت است. دانش و مهارت پیاده‌ سازی آن و گرفتن نتایج مورد انتظار برای اهداف تعیین شده از گزینه‌هایی بود که سبب ادامه همکاری شرکت ما با از کارخانه شد.
داوری فر / مدیر فروش شرکت رادمان گستر جهان
مجموعه از کارخانه دارای یک تیم مسئولیت‌پذیر و متعهد است. تیمی که از همکاری با آنها رضایت کامل داشتیم.
سلماز انوار / صادر کننده پسته
از کارخانه دارای قیمت مستقیم از کارخانه، و ارزان تر بازار را دارد و ارسال به موقع و از همه مهم تر یک تیم مسئولیت‌پذیر و متعهد است. تیمی که از همکاری با آنها رضایت کامل داشتیم. الخصوص آقای اسماعیلی بابت ارسال 10 تن بار پلاستیک که فرستادن اهواز.
محمدی / تاجر و بنکدار
شما هم نظر خودتان را همین حالا ثبت کنید.

واردات پارچه

واردات پارچه و واردات پارچه از دبی و واردات پارچه از ترکیه و واردات پارچه از چین و واردات پارچه از هند و واردات پارچه از پاکستان و واردات پارچه از ترکمنستان و واردات پارچه مبلی و واردات پارچه چادر مشکی و آیا واردات پارچه ممنوع استو واردات پارچه از دبی و تعرفه واردات پارچه و ثبت سفارش واردات پارچه و تعرفه پارچه پلی استر و تعرفه واردات پارچه ۱۴۰۰ و آموزش تجارت پارچه و واردات پارچه از اندونزی

واردات پارچه از دبی

واردات پارچه از دبی و سود واردات پارچه و واردات از دبی ته لنجی و واردات ساعت از دبی و از دبی چی بخریم سود کنیم و صفر تا صد واردات از دبی و واردات قاچاق از دبی و واردات پارچه از ترکیه و بهترین کالا برای واردات از دبی

واردات پارچه از ترکیه

واردات پارچه از ترکیه و واردات پارچه از ترکیه و واردات پارچه مبلی از ترکیه و خرید اینترنتی پارچه از ترکیه و آموزش تجارت پارچه و تاجران پارچه و واردات پارچه از پاکستان و آیا واردات پارچه ممنوع است و خرید پارچه از ترکیه و شرکت بازرگانی واردات پارچه و واردات پارچه از چین

واردات پارچه از چین

واردات پارچه از چین و تاجران پارچه و آیا واردات پارچه ممنوع است و آموزش تجارت پارچه  و واردات پارچه از دبی و واردات پارچه از هند  و واردات پارچه جین و تعرفه واردات پارچه ۱۴۰۰ و چگونه پارچه وارد کنیم

واردات پارچه از هند

واردات پارچه از هند واردات پارچه هندی

واردات پارچه از پاکستان

واردات پارچه از پاکستان و شماره تلفن تاجران پاکستان و واردات از پاکستان به ایران و واردات لباس از پاکستان و قیمت اجناس در پاکستان و خرید از پاکستان و سرمایه گذاری در پاکستان و صادرات زعفران به پاکستان و صادرات محصولات کشاورزی پاکستان

واردات از پاکستان، یکی از موارد وارداتی بسیار فعال واردات ایران است. البته کسی فکرش را هم نمی کند که غنی بودن ایران در منابع و ذخایر طبیعی، جایی برای واردات اجناس و کالاها و محصولات مختلف باز کند اما باید بگوییم که هر کشوری با هر شرایطی، نیاز دارد که یک سری کالاها و محصولات را وارد نماید و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. یکی از دلایلی که واردات از پاکستان در ایران و سایر کشورهای دیگر وجود دارد این است که یک سری کالا در پاکستان قیمت تمام شده ی خیلی کمتری دارند و واردات آن به صرفه تر از واردات از کشورهای دیگر است. اصلا پایه و اساس واردات هم همین است؛ شما کالا و یا محصولی را وارد می کنید که عملا تولید آن در کشور بسیار هزینه بر تر از واردات آن است و مقرون به صرفه نیست.واردات از پاکستان برای ایران می تواند شامل اقلام مختلفی شود. البته که موقعیت ایران و پاکستان در زمینه ی شرایط مرزی و همسایه بودن، تاثیر زیادی بر روی مقرون به صرفه بودن واردات و صادرات به پاکستان دارد چرا که همین همسایگی باعث می شود که هزینه های مربوط به حمل و نقل کالا برای واردات از پاکستان و صادرات به آن، تا حد خیلی زیادی کاهش یابد. این در شرایطی است که برای سایر کشورها این امکان فراهم نیست و معمولا هزینه های مربوط به حمل و نقل شامل مبالغ زیادی می شود. ترانزیت زمینی کالاهای صادراتی و وارداتی با کمک مرز مشترک بین پاکستان و ایران، یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل بر روی واردات از پاکستان و صادرات به این کشور است. چرا که این ترانزیت زمینی راه را برای یک تجارت پرسود برای ایران و پاکستان، هموار می سازد. در ادامه درباره ی واردات از این کشور و صادرات به این کشور و در کل تجارت پاکستان و ایران با سایر کشورها، بیشتر برایتان توضیح خواهیم داد. پیشنهاد می کنیم که برای آشنایی با این موارد، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

واردات پارچه از ترکمنستان

واردات پارچه از ترکمنستان

واردات پارچه مبلی

واردات پارچه مبلی و واردات پارچه مبلی از چین و واردات پارچه مبلی از ترکیه و

کشورهای مختلف در زمینه تولید و ارائه انواع پارچه مبلی فعالیت می کنند که معمولا محصولات خود را در قالب انواع پارچه مبلی صادراتی به بسیاری از کشورهای گوناگون دیگر نیز ارسال می‌کنند. واردات پارچه مبلی از ترکیه و چین به عنوان یکی از روشهای دسترسی مناسب ایرانیان به بهترین نوع پارچه مبلی با کمترین هزینه ممکن به شمار می‌ رود. این روش معمولاً به واسطه فعالیت شرکت‌ های داخلی و واردات این محصول از طریق گمرکات گوناگون انجام می پذیرد.

پارچه مبلی مازراتی و مخمل وارداتی از ترکیه

واردات پارچه مبلی
واردات پارچه مبلی از ترکیه و چین

انواع متفاوت پارچه مبلی مازراتی و مخمل را می‌توان به عنوان یکی از پر طرفدار ترین انواع باغچه های مورد استفاده جهت تولید مبل های راحتی و سلطنتی به شمار آورد. این محصولات معمولا به دلیل دارا بودن ویژگی های گوناگون مانند موارد زیر مورد توجه بسیاری از شرکتهای تولیدی داخلی و همچنین تعمیر کاران انواع مبلمان قرار گرفته اند.

کیفیت عالی: پارچه مبلی مازراتی و مخمل وارداتی از ترکیه، از جمله محصولاتی هستند که به دلیل تولید توسط شرکت های معتبر دارای کیفیت محصول نیز می باشند. همچنین شرکت‌ های دست‌ اندرکار تولید این محصولات معمولاً وابسته به نوع سفارش استفاده کنندگان امکان تغییر ساختار محصول و درجه کیفیت آن را نیز فراهم می آورند.
بنابراین تجارت وابسته به نوع نیاز خود می‌توانند نسبت به سفارش انواع پارچه مبلی با درجه کیفی یک، دو و سه از طریق شرکت تولید کننده خارجی اقدام کنند.

موارد مصرف: صنعت تولید انواع مبلمان و نشیمنگاه، همواره با حجم استفاده بسیار بالا از انواع متفاوت پارچه مازراتی و مخمل وارداتی همراه بوده است.
استفاده از این نوع پارچه ها معمولاً جهت تولید انواع مبل های راحتی و سلطنتی ساده انجام می پذیرد. گفتنی است پارچه مبل مازراتی به دلیل دارا بودن ساختار ویژه از قابلیت دوام بسیار فوق‌العاده و طولانی مدت در مقایسه با سایر انواع متفاوت پارچه موجود در سطح بازار برخوردار می باشد.

خرید بینالمللی از شرکت های خارجی تولید پارچه مبلی

واردات پارچه مبلی از ترکیه و چین با کمترین هزینه
واردات پارچه مبلی از ترکیه و چین با کمترین هزینه

امروزه بسیاری از شرکت های تولید کننده ایرانی و تجاری که در زمینه واردات انواع پارچه از طریق کشورهای مختلفی مانند کشور ترکیه و چین فعالیت می کنند. اقدام به واردات گسترده این محصول از طریق شرکت‌های تولیدکننده آن در سرزمین های دور با قیمت مناسب و کیفیت برتر می نمایند.
گفتنی است دسترسی به این محصولات نیازمند عقد قرارداد و خرید بهترین نوع پارچه از طریق شرکت‌های است که به صورت تخصصی و با برند مشخص در زمینه تولید پارچه قبلی فعالیت می کنند. به همین واسطه قبل از انجام هرگونه خرید می بایست از از اعتبار شرکت تولید کننده و قیمت ارائه شده توسط آن مجموعه اطمینان کافی را حاصل نمود.

واردات پارچه چادر مشکی

واردات پارچه چادر مشکی و واردات پارچه چادر و واردات پارچه چادری واردات چادر مشکی امروزه بحث واردات چادر مشکی در ایران بسیار داغ است در حالی که تنها یک تولید کننده این محصول در کشور وجود دارد و بیشتر نیاز کشور از طریق واردات، رفع می گردد. به همین دلیل امروز می خواهیم در رابطه با این موضوع توضیح دهیم.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

واردات چادر مشکی، با توجه به رسم و فرهنگ مردم کشور ایران جای تعجب دارد. چون چادر مشکی یکی از مناسب ترین پوشش ها برای بانوان ایرانی است و تعداد افراد زیادی در کشور ایران از این پوشش استفاده می کنند.

این در حالی است که با توجه به آمارهایی که گرفته ایم در حال حاضر تنها یک کارخانه در ایران مشغول تولید و تامین چادر مشکی است و این میزان تولید جوابگوی یک کشور نیست به همین دلیل ناچاریم به واردات چادر مشکی روی بیاوریم تا زمانی که تولیدی های بسیاری در کشور ایران در رابطه با این محصول ساخته شوند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب ترخیص کالا از گمرک  را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

در حال حاضر نیاز بازار کشور برای تامین چادر مشکی حداقل ۱۰ میلیون متر در سال است، این در حالی است که یک کارخانه تولیدی اگر با ظرفیت ۱۰۰ درصدی خط تولید خود کار کند، می تواند ۲۰ درصد از این آمار را می تواند تامین کند و این نمی تواند مساله جالبی برای کشور ایران باشد، به همین دلیل روی آوردن به واردات چادر مشکی، امری کاملا بدیهی و طبیعی است و شاهد آن هستیم که بسیاری از تامین کننده ها به واردات این محصول روی آورده اند.

میزان واردات چادر مشکی به ایران
میزان واردات چادر مشکی به ایران حدود ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون متر در سال است و در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد، اما مساله ای که مهم است در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از نیار کشور در ارتباط با این محصول از طریق واردات تامین می شود.

به هر حال کیفیت پارچه های وارداتی به نسبت پارچه های تولیدی در داخل کشور بیشتر است، اما در سال های اخیر تلاش های مناسبی از سوی تولید کنندگان این چادر برای اخذ استاندارد ملی ایران صورت گرفته. هم چنین تمامی استاندارد ها و قوانینی که در ارتباط با کیفیت چنس چادر مشکی وجود دارد باید رعایت شود تا بیشترین استفاده را از آن بتوان انجام داد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب نمایشگاه های چین  را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

به هر حال در سال های اخیر، تمهیدات زیادی برای قاچاق واردات چادر مشکی صورت گرفته و به نظر می رسد تا حدودی مسئولین در این امر موفق بوده اند، ولی به هر حال قاچاق ورود این کالا، رقابت این محصول را ناعادلانه کرده و همین مساله موجب نارضایتی تولید کننده های چادر مشکی در ایران شده است، به طوری که این افراد می گویند برای تامین مواد اولیه این چادر مشکی بایستی به صورت کاملا قانونی از گمرک کشور تامین کنیم این در حالی است که بسیاری از افراد به شکل کاملا غیر قانونی، محصول نهایی را به صورت قاچاق از مرزهای بین المللی کشور تامین می کنند.

به هر حال ما هم به عنوان یکی از شرکت های بازرگانی در زمینه مشاوره صادرات و واردات، اعتقاد داریم که بایستی به صورت کاملا قانونی واردات چادر مشکی به کشور ایران وارد شود، به هر حال این روش، فضای رقابت در زمینه تولید و واردات چادر مشکی را سالم نگه می دارد و همین مساله باعث توسعه و بهبود در کیفیت این محصول می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب واردات کالا  را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

چادر مشکی از نظر جنس و طرح انواع مختلفی دارد و هر کدام از این مدل ها، از نظر کیفیت در سطح بالا یا پایین قرار می گیرند، اعتقاد داریم که اگر برای واردات چادر مشکی استاندارد اجباری منظور گردد، دیگر شاهد ورود کالاهای نامرغوب و بی کیفیت به داخل کشور ایران نخواهیم بود و این قضیه می تواند در افزایش کیفیت محصولات وارداتی تاثیر گذار باشد.

مشکلات تولید چادر مشکی در ایران
همان طور که اشاره کردیم، تولید چادر مشکی در ایران تنها توسط یک شرکت تولید کننده آن هم در شهرکرد انجام می شود، این در حالی است که بسیاری از این تولید کننده ها به با شکست مواجه شدند، یکی از مهم ترین عوامل مربوط به شکست این تولید کننده ها نداشتن دانش و اطلاعات کافی در این زمینه است، دانش تولید این پارچه به ترتیبی نیست که بتوان با تجربه عادی و روزمره فراگرفت.

اما مشکل دوم که مسیر واردات چادر مشکی به ایران را هموار کرده، نداشتن ماشین آلات و تجهیزات مناسب برای تولید این محصول است، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران بدون داشتن این اطلاعات وارد حوزه تولید چادر مشکی می شوند و در نهایت با شکست مواجه می شوند.

آمار جالب از میزان واردات چادر مشکی به ایران بیان شده به طوری که در سال ۹۴، حدود ۱۴ هزار تن از این محصول وارد کشور شد، این در حالی است که در سال ۹۵ و با وجود راه اندازی خط تولید کارخانه حجاب که مخصوص تولید چادر مشکی در ایران است، این آمار به حدود ۱۸ هزار تن رسیده است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب اتاق بازرگانی ایران و چین  را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

در حالی که با راه اندازی این خط تولید بایستی شاهد کاهش واردات چادر مشکی به ایران می شدیم اما این آمار در طول یک سال بالاتر رفته و این قضیه نشان می دهد راه اندازی خط تولید، برای چادر مشکی در ایران نیاز به دانش و انتقال فناوری از کشورهای صادر کننده این محصول است و به سادگی نمی توان خط تولید این محصول را راه اندازی کرد.

در سال های گذشته دو شرکت ایران مرینوس و پشم بافی آسیا بر روی تکنولوژی خود، برای تولید چادر مشکی بسیار کار کردند اما هیچ گاه نتوانستند یک برند از خود بسازند و با شکست مواجه شدند این در حالی است که هر روز شاهد افزایش واردات چادر مشکی به ایران هستیم.

به نظر می رسد، افرادی که علاقه مند به خدمت گذاری در این حوزه مقدس هستند و می خواهند در این زمینه نامی برای خود دست و پا کنند، در حال حاضر ورود به واردات چادر مشکی بسیار بهتر از راه اندازی خط تولید آن جواب می دهد، و طبق آماری که از سال های گذشته به شما عزیزان ارائه کردیم هر فردی که اقتصادی فکر کند می داند که در حال حاضر راه اندازی خط تولید چادر مشکی، نمی تواند کار عاقلانه ای باشد، در حالی که ورود به بخش واردات چادر مشکی، می تواند سودآوری بسیار بیشتری برای آن ها داشته باشد.

منبع:

صادرات پارچه

صادرات پارچه و صادرات پارچه به عراق و صادرات پارچه به سوریه و صادرات پارچه به روسیه و صادرات پارچه به ترکیه و صادرات پارچه به عمان و صادرات پارچه اسپان باند و صادرات پارچه به افغانستان و صادرات پارچه ملت بلون و صادرات پارچه فاستونی صادرات و واردات پارچه و مهمترین دلایل رشد واردات چیست؟
صادرات و واردات پارچه ایران جزء چند کشوری است که مصرف پارچه در آن بسیار زیاد است اما بنابر دلایلی تولید داخلی کفاف این میزان مصرف را نمی دهد و به همین دلیل تجار و بازرگانان ایرانی به تجارت انواع پارچه ها روی آورده اند.

انواع پارچه ایی که وارد ایران می شود شامل:

پارچه مشکی چادری، پارچه جیر، پارچه کتان، پارچه پلی استر، پارچه ساتن، پارچه مخمل، پارچه ابریشمی، پارچه پرده ای و… است.

اکثر تجار فعال برای خرید پارچه از طریق کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، پاکستان، تایوان، چین، هند، امارات متحده عربی و کره جنوبی اقدام می کنند.

آیا می دانستید اکثر پارچه های مرغوب از طریق ترکیه وارد ایران می شوند؟

ترمه یکی از اصلی ترین و با ارزش ترین پارچه ایرانی است که در هیچ کجای دنیا نظیر آن یافت نمی شود.

پارچه های دستباف در دو نوع ساده باف و طرح دار تولید می شوند.

که اغلب قیمت های بالایی دارند و به همین دلیل کمتر در بازار داخلی مشاهده می شوند و بیشتر به صادارت تخصیص می یابند.

تولید پارچه های نفیس داخلی نزدیک به ۵۰ سال است که به فراموشی سپرده شده است.

و تنها در چند کارگاه محدود آن هم در شهرهای کاشان، اصفهان و یزد کارگاهای کوچکی وجود دارند.

صادرات و واردات پارچه
کشور چین با صادرات ۱۱۲ میلیارد دلار پارچه در سال در جایگاه اول این رده بندی جهانی ایستاده است.

و اتحادیه اروپا با صادرات ۷۵ میلیارد دلاری و کشور هند با صادرات ۱۸ میلیارد دلاری در جایگاه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

کشور ترکیه که یکی از صادر کنندگان مهم لباس به ایران است، صنعت نساجی این کشور در مکان پنجم جهانی قرار دارد.

پارچه فاستونی تولید شده در استان خراسان رضوی قابل رقابت با برند انگلیس بوده

و پارچه فاستونی به کشورهایی مثل آلمان و سوئد صادر می‌شود.

اغلب پارچه های لوکس که مربوط به مجالس هستند را واردات پاسخگو است.

دلایل افزایش وادرات پارچه
قدیمی شدن دستگاه های نساجی،
پایین بودن میزان تولید نسبت به تقاضا،
اعمال تحریم های اقتصادی بر علیه ایران،
افزایش هزینه تولید پارچه در داخل کشور و پایین بودن هزینه های گمرکی واردات پارچه
حجم بالای قاچاق پارچه
از آنجا که مصرف پارچه در کشور ایران بسیار زیاد است صادرات و واردات پارچه کشور ایران مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است ولی بر طبق دلایلی تولید داخلی نمی تواند جوابگو میزان مصرف پارچه در کشور ایران باشد از این رو بسیاری از تاجران ایرانی به تجارت انواع پارچه ها روی آورده اند. از جمله پارچه هایی که وارد کشور ایران می شوند، می توان به پارچه های مشکی چادری، جیر، کتان، پلی استر، مخمل، پارچه ابریشمی، پرده ای و غیره اشاره کرد.

اکثر تاجران فعال پارچه های خود از کشورهایی مانند ترکیه، ایتالیا، آلمان، پاکستان، تایوان، چین، هندوستان و امارات متحده عربی وارد می کنند. در این جا لازم است بدانید که بیشتر پارچه های مرغوب از کشور ترکیه وارد ایران می شود. پارچه ترمه را می توان به عنوان  پارچه ایرانی دانست که در هیچ کجای جهان نمی توان مانند آن را پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که صادرات و واردات پارچه و مهمترین دلایل رشد واردات چیست؟

در مورد صادرات و واردات پارچه لازم است بدانید که کشور چین با صادرات ۱۱۲ میلیارد دلار پارچه، اتحادیه اروپا با صادرات ۷۵ میلیارد دلار و کشور هندوستان با صادرات ۱۸ میلیارد دلاری، در رتبه های اول تا سوم رتبه بندی جهانی قرار گرفته اند. ترکیه یکی از مهمترین کشورهای صادر کننده پوشاک به کشور ایران می باشد و از نظر صنعت نساجی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. اما در مورد صادرات پارچه کشور ایران لازم است بدانید که پارچه فاستونی تولید شده در استان رضوی با برند انگلیس رقابت می کند و این نوع پارچه به کشورهای آلمان و سوئد نیز صادر می شود.

تولید پارچه های دستبافت دو صورت ساده و طرح دار است و اغلب به دلیل داشتن قیمت بالا کمتر در بازار داخلی دیده می شوند و آنها بیشتر صادر می شوند.

مهمترین دلایل رشد واردات پارچه
از جمله مهمترین دلایل رشد واردات پارچه در خصوص صادرات و واردات پارچه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

قدیمی بودن دستگاه نساجی
پایین بودن میزان تولید نسبت به تقاضا
اعمال تحریم های اقتصادی بر ضد ایران
هزینه های پایین مربوط به گمرکی واردات پارچه
بالا بودن هزینه تولید پارچه در کشور ایران
بالا بودن حجم قاچاق پارچه
امید است که این مقاله تحت عنوان صادرات و واردات پارچه و مهمترین دلایل رشد واردات در خصوص صادرات و واردات پارچه اطلاعات مفیدی را در اختیار شما خوانندگان گرامی قرار داده باشد.
منبع: اراد برندینگ

صادرات پارچه به عراق

صادرات به عراق با سرمایه کم و کانال تاجران عراقی و بیشترین نیاز بازار عراق و صادرات به عراق نی نی سایت و واسطه صادرات به عراق و خریدار عراقی و نحوه ارتباط با تاجران عراقی و چگونه در عراق مشتری پیدا کنیم

صادرات پارچه به سوریه

میزان صادرات ایران به سوریه و کالاهای وارداتی سوریه و بیشترین صادرات به عراق و نحوه صادرات به عراق و صادرات فرش ماشینی به سوریه و لیست کالاهای صادراتی به عراق و مدارک لازم برای صادرات به عراق و صادرات رنگ به عراق

صادرات پارچه به روسیه

لیست اقلام صادرات به روسیه و صادرات روسیه به ایران و حداقل سرمایه برای صادرات به روسیه و واردات روسیه و کانال واتساپ صادرات به روسیه
صفر تا صد صادرات به روسیه و صادرات میوه به روسیه و واردات روسیه از اروپا

صادرات پارچه به ترکیه

صادرات پارچه به ترکیه شرایط صادرات به ترکیه و صادرات دارو به ترکیه و صادرات گل به ترکیه و نحوه صادرات به عراق و تجارت با ترکیه و صادرات میوه خشک به ترکیه و صادرات مواد شوینده به ترکیه و بیشترین صادرات به عراق

صادرات پارچه به عمان

در زمینه صادرات انواع پارچه به عمان من جمله پارچه اسپان باند بیمارستانی به کشورهای دور و اطراف اطلاعات لازمه را دارید؟

انواع پارچه ها در صنایع و کارخانه های نساجی ایران تولید می گردد و بافته می شود. و از جمله پارچه های پرتولید در صنایع نساجی ایران، انواع پارچه بیمارستانی من جمله پارچه اسپان به عمان می باشد. و انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی را هم برای دوخت لباس و البسه به کار می برند و هم برای دوخت لوازم مصرفی مانند کیف و روتختی. و البه انواع البسه های دوخته شده از انواع پارچه اسپان باند به عمان به صورت یکبار مصرف مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد.واردات از عمان و نیازهای بازار عمان و بازاریابی صادرات به عمان و صادرات گچ به عمان و صادرات گلاب به عمان و صادرات سنگ به عمان و صادرات چمدانی به عمان و صادرات چوب به عمان و پیمایش صفحه

صادرات پارچه اسپان باند

در زمینه صادرات انواع پارچه بیمارستانی من جمله پارچه اسپان باند بیمارستانی به کشورهای دور و اطراف اطلاعات لازمه را دارید؟
انواع پارچه ها در صنایع و کارخانه های نساجی ایران تولید می گردد و بافته می شود.
از جمله پارچه های پرتولید در صنایع نساجی ایران، انواع پارچه بیمارستانی من جمله پارچه اسپان باند بیمارستانی می باشد.
انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی را هم برای دوخت لباس و البسه به کار می برند و هم برای دوخت لوازم مصرفی مانند کیف و روتختی.
البه انواع البسه های دوخته شده از انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی به صورت یکبار مصرف مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد.
با توجه به یکبار مصرف بودن انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی و به دنبال آن البسه و لوازم مصرفی دوخته شده از این پارچه ها، در کشورهای دیگر نیز استفاده از انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی بالا می باشد.
انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی در ایران از گرانول های بسیار مرغوب و باکیفیتی تولید می شود، به همین دلیل صادات این پارچه ها به کشورهای دیگر رقم بالایی می باشد، بالاخص کشورهایی که در زمینه تولید انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی با مشکل و محدودیت رو به رو هستند مانند کشور عراق.

منبع: پارچه اسبان

صادرات بهترین پارچه اسپان باند سه لایه عمده
توزیع بی واسطه پارچه اسپان باند سه لایه در رنگ بندی‌ های متنوع صورت می گیرد و از طرفی می توان آنها را با گرماژ گوناگون هم به دست آورد، ضمن این که مشاهده می کنیم در عرض های مختلف در اختیار تولیدی ها و همچنین گروه های تجاری قرار داده می شوند، به هر حال فروشنده پارچه اسپان باند، محصولات را عمده پخش کرده که به این صورت قیمت پارچه مشکی و یا سایر رنگ های دیگر ارزانتر تمام می شود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:چگونگی مراحل تولید پارچه اسپان باند سه لایه
راهنمای خرید پارچه اسپان باند سه لایه
اطلاعاتی درباره مشخصات پارچه اسپان باند سه لایه
پخش مستقیم پارچه اسپان باند سه لایه عمده

چگونگی مراحل تولید پارچه اسپان باند سه لایه
تولید پارچه اسپان باند که به بی بافت و سوزنی هم مشهور است، نوع خاصی از محصول به شمار می رود، آنها بیشتر به روش های پرسی و از جنس های پلیمری ساخته می شوند؛ اما برای بررسی خصوصیات مختلف چنین کالاهایی باید به مسائل گوناگونی اشاره شود که در زیر به صورت اجمالی اقدام به این کار می نماییم:

آنها وزن خیلی سبکی دارند و به همین علت مورد توجه در عرصه های گوناگون قرار گرفته اند.
بهترین ها به صورت آنتی یو وی ساخته می گردند که البته خاصیت آنتی باکتریال را هم دارند.
رنگ بندی ها زیادی داشته که به طور خلاصه به دو دسته روشن و تیره تقسیم می کنیم.
پارچه هایی از این دست با عرض های متنوع مثل یک تا سه متر آماده می شوند.
نرمی ویژگی اصلی چنین پارچه هایی محسوب می گردد.
در زمره محصولات یکبار مصرف قرار می گیرند.
از آنها امروزه نه تنها برای تولید ماسک، آستین، لباس های جراحی و بیمار، زیر انداز و کلاه کار می گیرند، بلکه در عرصه هایی همچون صنایع بسته بندی میوه، حبوبات، تولید انواع ساک و … هم استفاده به عمل آورده و این نشان می دهد که اسپان باند یکی از کالاهای پرمصرف می باشد.

راهنمای خرید پارچه اسپان باند سه لایه
با موضوعات گوناگونی از کیفیت گرفته تا رنگ، پهنا و وزن پارچه اسپان باند اثاثه آشنایی حاصل کردید، این موارد نشان می دهد که بازار خرید چنین کالاهایی خیلی خوب بوده و فروش آنها برای عرضه کننده سود خوبی خواهد داشت، در همین حال تنها در داخل شاهد توزیع آنان نیستیم، بلکه تجار زیادی به بازارهای جهانی نیز صادرات را انجام می دهند.

روی هم رفته مسئله کیفیت، دوام خوب، عدم داشتن حساسیت، متنوع بودن، قیمت ارزان و تولید کننده از جمله موضوعات بسیار مهمی اند که روی بازار هم تاثیر می گذارند، همچنین باید خاطر نشان نمود که امروزه برای راحتی کار خرید، فروش آنلاین را هم این فروشگاه در نظر گرفته و به این صورت کالاهای خود را به سراسر ایران در دسترس مشتریان عمده قرار می دهد، آنها ارزان و راحت پارچه ها را تهیه می کنند.

می خواهیم به بررسی کیفی پارچه اسپان باند صادراتی بپردازیم و بدانیم پارچه اسپان باند چه کاربرد و ویژگی های دارد. ‏ پارچه اسپان باند پارچه ای می باشد که در بسیاری از صنایع به کار برده می شود و یک پارچه بدون بافت می باشد. معمولاً این پارچه به دلیل کیفیت بسیار بالایی که دارد در صنعت پوشاک بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پارچه فوق دوام و ماندگاری بسیار بالایی دارد و لنتی که از این پارچه ها تولید می شود معمولاً عمر مفید بسیار بالایی دارد و می توان مدت بیشتری از آن استفاده نمود بدون اینکه مرغوبیت خود را از دست بدهد، علاوه بر این از این پارچه در صنعت کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این محصولات برای تهیه کیسه های کود و کیسه های بسته بندی مرکبات استفاده می گردد.

اطلاعاتی درباره مشخصات پارچه اسپان باند سه لایه
پارچه دارای انواع و اقسام مختلفی می باشد که از انواع الیاف و متریال متنوعی تولید می شود که یکی از کاربردی ترین آن پارچه اسپان باند است که در صنایع مختلف از جمله خودروسازی بسیار پرمصرف می باشد، این روز ها مرکز سفارش پارچه اسپان باند سرنشین اتومبیل این محصول را به شیوه های گوناگون و به صورت کلی به خریداران در سراسر کشور عرضه می کند که به دلیل کیفیت عالی بسیار پرفروش است.

امروزه انواع پارچه اسپان باند با برند های معتبر در شهر های مختلف کشور تولید و عرضه می شود، بهترین برند تولید کننده این پارچه از جدید ترین دستگاه ها در طراحی و تولید این پارچه بهره می برد و از متریال باکیفیت مانند پلی پروپیلن در تولید انواع پارچه بدون بافت استفاده می کند و آن را در رنگ و ضخامت های مختلف به صورت چند لایه تولید و ارائه می کند، این پارچه در قسمت های مختلف اتومبیل مانند کاور صندلی‌ ها و تزیینات داخلی ماشین و … مورد استفاده قرار می گیرد.

این ‌پارچه دارای خاصیت ضد آب می باشد و از استحکام و دوام بالایی برخوردار می باشد همچنین دارای وزنی سبک است و دوخت آن به آسانی انجام می شود، از انواع پارچه اسپان باند می توان در صنایع مختلف مانند خودرو سازی استفاده کرد و با توجه به دارا بودن مزایای فراوان و کارایی مطلوب توانسته است مورد پسند مشتریان زیادی واقع شود.

پخش مستقیم پارچه اسپان باند سه لایه عمده
امروزه بازار خرید پارچه اسپان باند به علت کیفیت عالی و کاربرد فراوان بسیار پررونق‌ شده است و دارای مشتریان زیادی در شرکت های خودرو سازی و صادراتی می باشد که اکثر آنها این ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پارچه را در حجم زیاد و به صورت عمده و با مناسب ترین قیمت خریداری می کنند و به صورت اینترنتی و بدون واسطه آن را تهیه می نمایند و از اتلاف وقت و انرژی نیز جلوگیری می شود و به همین علت این نوع خرید طرفداران زیادی دارد.

در حال حاضر در کارخانه های بزرگ نساجی در کشور انواع پارچه اسپان باند به وسیله تجهیزات مدرن و پیشرفته با بهترین کیفیت تولید می شود و در تمامی مراحل تولید استاندارد های مربوطه رعایت می شود تا پارچه ای با کیفیت درجه یک به دست مصرف کننده برسد، برخی از برند های تولیدی معتبر علاوه بر عرضه انواع پارچه اسپان در بازار های داخلی آن را با ضمانت کیفیت به اغلب‌ کشور های مختلف جهان صادر می کنند، صادرات پارچه اسپان باند عمده علاوه بر سود مناسب برای شرکت های صادر کننده ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.

مرکز توزیع پارچه اسپان باند لنت پوشاک در همه شهرهای کشور موجود می باشد و این محصولات را به مراکز فروش معتبر عرضه می نماید. در این مراکز عمدتاً محصولات فوق به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای عرضه می گردد بنابراین قیمت نهایی محصولات فوق بسیار مناسب و برای مصرف کنندگانی که این پارچه ها را به صورت عمده خریداری کنند مقرون به صرفه می باشد. در این مراکز می‌توان پارچه اسپان باند را به صورت عمده و البته به صورت جزئی نیز خریداری نمود.
 منبع: دکتر لباس

صادرات پارچه به افغانستان

صادرات پارچه به افغانستان و قوانین صادرات به افغانستان  و شرکت صادرات به افغانستان  و انواع تجارت در افغانستان  و لیست واردات افغانستان

تعرفه صادرات سیمان به افغانستان  و بهترین کالا برای صادرات به افغانستان و بهترین تجارت در افغانستان و صادرات ایران به افغانستان بسیاری از ما و اکثر افراد در تمام نقاط جهان با شنیدن نام افغانستان، احتمالا به یاد جنگ و انفجارهای پی‌درپی خواهیم افتاد که طالبان نیز مسئولیت همه آنها را بر عهده می‌گیرد. بنابراین کمتر کسی به فکر صادرات به افغانستان یا حتی تجارت با آن خواهد بود.

این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشورمان مربوط به افغانستان و صادرات به این کشور بوده که در ادامه بیشتر آن را بیان می‌کنیم.

ما در این مقاله قصد داریم تا به مهم‌ترین نکات در زمینه آموزش صادرات به افغانستان بپردازیم. اما قبل از آن نیاز است تا نکاتی در خصوص ویژگی‌های جمعیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور بدانیم. بعد از آن به بیان آمارها و نکاتی در زمینه تجارت ایران و افغانستان خواهیم پرداخت.

ویژگی‌های جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان
افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بیشترین قرابت فرهنگی و زبانی با ایران از جمله فارسی‌زبانان است. زبان و فرهنگ مشترک باعث شده تا تجار و بازرگانان دو طرف بهتر بتوانند با یکدیگر ارتباط بگیرند.

با این حال، این کشور از اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده که نیاز است با آنها و همچنین سایر ویژگی‌های ترکیب جمعیتی آن یشتر آشنا شد. جدول زیر به خوبی نشان‌دهنده ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی اجتماعی این کشور است.

ویژگی‌های جمعیتی
ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی
جمعیت 38 میلیون و 500 هزار نفر
زبان‌های رسمی فارسی، دری و پشتو
جمعیت مردان 51.32 و جمعیت زنان 48.68 درصد
اقلیت‌های قومی تاجیک، پشتون، هزاره و ازبک
41 درصد جمعیت 0 تا 14 ساله
نوع حکومت جمهوری اسلامی
29.9 درصد جمعیت 25 تا 54 ساله
دین رسمی اسلام
جمعیت روستایی 25 درصد
شهرهای مهم کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال‌آباد
جمعیت شهری 75 درصد
پول رایج افغانی

جغرافیا، تاریخ و سیاست در افغانستان
افغانستان از معدود کشورهای جهان است که محصور در خشکی بوده و هیچ دسترسی به آبهای آزاد ندارد. این مساله باعث شده تا در امر تجارت و بازرگانی بیشتر به کشورهای همسایه خود تکیه کند.

افغانستان دارای 34 استان و 400 شهرستان مختلف بوده و وسعت آن چیزی در حدود 652230 کیلومتر مربع است که نشان از وسعت جغرافیایی آن دارد.

همسایگان افغاستان شامل کشورهای ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، چین و ازبکستان بوده که همسایگی با چین یکی از مزیت‌های این کشور در امر تجارت و بازرگانی محسوب می‌شود.

جغرافیای این کشور تقریبا به سه بخش مجزا تقسیم‌بندی می‌شود. بخش غرب و جنوب غربی آن را که با ایران نیز همسایه بوده، بیشتر مناطق خشک و بیابانی تشکیل داده است.

این در حالی است که در مناطقی از شمال افغانستان، دشت‌ها و جلگه‌های حاصل‌خیزی وجود دارند که کشاورزی و دامداری را رونق بخشیده است. مناطق مرکزی افغانستان نیز جایی است که بیشتر توسط کوه‌ها احاطه شده است.

جغرافیای افغانستان دارای چندین دریاچه کوچک و متوسط بوده و از وجود معادن مختلف مانند مس، کرومیت، اورانیوم، زغال سنگ، آهن، گوگرد و برخی معادن دیگر بهره می‌برد. از این معادن می‌توان به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های افغانستان نام برد که بسیاری از شرکت‌ها و کشورها به دنبال سرمایه‌گذاری در آنها هستند.

از آنجا که این کشور در یک موقعیت حساسی قرار گرفته، بنابراین در طول تاریخ همواره مورد توجه حکومت‌های مختلف قرار گرفته است. حمله مغول‌ها، اسکندر مقدونی، اعراب مسلمان و حکومت‌های مختلف ایران از جمله آنها بوده است.

در دهه‌های اخیر همسایه شرقی ایران همواره محل نزاع و درگیری قدرت‌های مختلف از جمله شوروی، آمریکا و گروه‌های شبه‌نظامی افراطی مانند طالبان بوده است. بنابراین این کشور هنوز در تولید بسیاری از کالاها و خدمات اولیه به خودکفایی نرسیده و به واردات آنها نیاز دارد.

به لحاظ تاریخی، تاریخ افغانستان نسبت به سایر کشورها، به ایران قرابت بسیار نزدیک‌تری دارد و این مساله باعث نزدیکی فرهنگ آنها به یکدیگر شده که در بحث صادرات و تجارت بسیار مهم است.

افعانستان به لحاظ وضعیت سیاسی و حکومتی نیز دوران‌های مختلف و پرتنشی را پشت سر گذاشته است. بعد از حمله آمریکا به این کشور، طالبان اخراج و قانون اساسی جدید تصویب شد.

براساس این قانون، حکومت افغانستان برخلاف برخی کشورها مانند عراق، به صورت ریاستی بوده و رئیس‌جمهور که توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب می‌شود، دارای قدرت زیادی است.

با این حال، این کشور دارای دو مجلس قانون‌گذاری بوده که نماینده استان‌ها و ولایات مختلف در آن حضور دارند. همسایه شرقی کشورمان به لحاظ سیاسی دارای ارتباط خوبی با ایران بوده و همین موضوع به پشتوانه‌ای برای تقویت روابط تجاری دو کشور تبدیل شده است.

آنچه باید از اقتصاد افغانستان بدانیم
اقتصاد در افغانستان همواره تاثیرپذیر از مساله جنگ بوده است. اما در چند سال اخیر و به دنبال تاسیس حکومت جدید در این کشور، وضعیت بهبود پیدا کرده است.

حداقل این کشور توانسته در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود، سرمایه خارجی جذب کند و از همه مهم‌تر داد و ستد خود را دوباره با کشورهای مختلف از جمله ایران برقرار کند. ا

قتصاد این کشور چندان بویی از صنعت نبرده و بیشتر بر روی بحث کشاورزی متمرکز است. علی‌رغم تمام تنش‌ها و جنگ‌هایی که در فضای داخلی آن وجود دارد، اما این کشور توانسته در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی حداقل وضعیت باثباتی داشته و چندان دچار نوسان نباشد.

جدول زیر چکیده‌ای از وضعیت اقتصاد افغانستان در سال 2019 براساس آخرین داده‌های سازمان‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار است.

شاخص‌های اقتصادی
توضیحات
تولید ناخالص داخلی
19.36 میلیارد دلار
سهم بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن از GDP
به ترتیب برابر 78، 15 و 5 درصد
تورم
4.5 درصد
بیکاری
42 درصد
میزان سرمایه‌گذاری خارجی
5 میلیارد دلار
مهم‌ترین محصولات معدنی
اورانیوم، لیتیوم، سنگ آهن، مس، زغال سنگ
مهم‌ترین محصولات کشاورزی
خشخاش و تریاک، میوه، پشم و گوشت گوسفند، زعفران
مهم‌ترین محصولات صنعتی
گلیم و فرش
حجم تجارت خارجی
7 میلیارد دلار

وضعیت تجارت افغانستان به چه صورت است؟
افغانستان به علت توسعه‌نیافتگی و عقب ماندن بخش صنعتی و تولید آن از روند پسشرفت جهانی، نیاز شدیدی به واردات دارد. هر چند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند.

بیشتر حجم اقتصاد افغانستان مربوط به بخش کشاورزی و بعد از آن خدمات است. البته کشاورزی آن نیز چندان پیشرفته نیست و بیشتر به چند محصول خاص محدود می‌شود. از آنجا که به آب‌های آزاد دسترسی ندارد، مقامات این کشور تمایل زیادی برای تجارت با همسایگان دارند.

با این حال، در چند سال اخیر صحبت از استفاده افغانستان از بندر چابهار برای تجارت با سایر بخش‌های جهان شده است. مقامات کابل به دنبال آن هستند تا در این خصوص با هند نیز همکاری کنند.

لازم به ذکر است توسعه بندر چابهار از جانب ایران به هندی‌ها واگذار شده است. براساس آمارها کشورهای پاکستان و هند یکی از اصلی‌ترین شرکا افغانستان در بحث تجارت محسوب می‌شود.

کالاهای افغانستان بیشتر به چه کشورهایی صادر می‌شود؟
داده‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد که پاکستان و هندوستان با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها، دو مورد از اصلی‌ترین مقاصد کالاهای تولیدی کشور افغانستان به شمار می‌روند.

این دو کشور به ترتیب هر کدام به میزان 43 و 42 درصد از کالاهای صادراتی افغانستان را پذیرا هستند. بعد از هند می‌توان به کشورهایی همچون ایران (2درصد)، عربستان (2 درصد)، عراق (2درصد)، ترکیه (2 درصد)، امارات متحده عربی (2 درصد) و چین (3 درصد) اشاره کرد.

 

داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که افغانستان قریب به 85 درصد از کالاهای خود را به دو کشور هندوستان و پاکستان صادر می‌کند.
این امکان وجود دارد که کالاهای صادراتی افغانستان به هندوستان و پاکستان، در اشکال و بسته‌بندی‌های جدید دوباره به سایر کشورها صادر شود. موضوعی که در تجارت با بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته و حتی کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز وجود دارد.

از جمله می‌توان به زغفران ایران اشاره کرد که بعد از صادرات به برخی کشورها مانند اسپانیا، در بسته‌بندی‌های جدیدتر و بهتر دوباره به سایر کشورها صادر می‌شود.

افغانستان بیشتر از کدام کشورها کالا وارد می‌کند؟
اگرچه در بحث صادرات، افغانستان بیشتر بر روی دو کشور هند و پاکستان تمرکز کرده بود، اما در خصوص واردات تا حدود زیادی این موضوع متفاوت است. هر چند که باز هم دو کشور مذکور سهم قابل توجهی در واردات این کشور دارند، اما در اینجا سایر کشورها از جمله ایران نیز نقش زیادی دارند.

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 2018 افغانستان بیشترین واردات کالا را از کشور کشورمان ایران داشته که نشان از فرصت طلایی برای تجار کشورمان دارد. نقشه زیر مهم‌ترین شرکا تجاری این همسایه شرقی را در بحث واردات کالا در سال 2018 نشان می‌دهد.

 

کشورهای چین، قزاقستان و پاکستان مهم‌ترین رقبای ایران در بحث صادرات به افغانستان محسوب می‌شوند
آمارهای نشان می‌دهد که در این سال کشورهای ایران (17 درصد)، چین(15)، پاکستان(14)، قزاقستان(10 درصد)، ازبکستان(7 درصد)، ترکمنستان(5 درصد) و هندوستان(4 درصد) به ترتیب بیشتری نقش را در خصوص تامین کالاهای وارداتی کشور افغانستان داشته‌اند.

لیست کالاهای وارداتی افغانستان
همانطور که گفته شد اقتصاد همسایه شرقی ایران چندان توسعه یافته نبوده و به همین علت منطقی است که بسیاری از کالاها و حتی نیازهای ضروری خود را از سایر کشورها وارد کند. در میان لیست کالاهای وارداتی افغانستان برخی محصولات مانند مواد غذایی، ماشین‌آلات و همچنین سوخت بیشتر دیده می‌شود.

ما در لیست زیر به ترتیب به برخی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی این کشور براساس تازه‌ترین آمارها اشاره کردیم که به خوبی نیازهای وارداتی را نشان می‌دهد.

1: مواد غذایی مختلف از جمله آرد، برنج، چای، میوه و مرکبات
3: سوخت‌های فسیلی و نفت
5:انواع سنگ‌های معدنی، سیمان و گچ
7: تجهیزات و وسایل الکترونیکی
2: ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله وسایل نقلیه و ادوات کشاورزی
4: آهن و فولاد
6:غلات و حبوبات
8:پلاستیک و محصولات پلاستیکی
تجارت ایران و افغانستان چه وضعیتی دارد؟
حجم بسیار قابل توجهی از کالاهای بازار افغانستان از ایران وارد می‌شود. به طوری که براساس آخرین آمارها چیزی بین 17 تا 20 درصد از واردات این کشور از ایران تامین می‌شود. در بسیاری از مواقع افغانستان در صدر مقاصد صادراتی کالاهای ایران قرار دارد.

وجود کیلومترها مرز زمینی مشترک در کنار فرهنگ و زبان مشترک باعث شده تا تجار ایرانی به راحتی بتوانند نیازهای صادراتی این بازار بزرگ را تشخیص و برای صادرات محصولات ایرانی اقدام کنند.

هر چند که در این زمینه هنوز نیاز پتانسیل‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد. چرا که کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان از جمله رقبای ایران در بازار افغانستان به شمار می‌روند.

انتظار می‌رود که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص تجارت با این کشور و بحث بندر چابهار در این خصوص، حجم تجارت دو کشور در سالیان آینده افزایش پیدا کند. در ادامه وضعیت صادرات ایران به همسایه شرقی خود را بررسی می‌کنیم.

آمار صادرات ایران به افغانستان در سالیان اخیر
نمودار زیر نشان می‌دهد که سال 2015 ایران سهم بیشتری در تامین کالاهای وارداتی همسایه شرقی خود داشته و این میزان در یکی دو سال اخیر افت پیدا کرده است.

هر چند به طور کل این میزان نسبت به سال‌های قبل از 2014 بسیار بهتر است. لازم به ذکر است که داده‌های سال 2017 در این آمار موجود نیست.

 

ایران در سال 2018 حدود 1.2 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرده است.
داده‌های نمودار فوق حاکی از آن است که در سال 2018 ایران به میزان 1.26 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرده که میزان بسیار قابل توجهی است. این میزان تقریبا با آمار سال 2016 برابر بوده، اما نسبت به آمار سال 2015 افت قابل توجهی داشته است.

با این حال، هیچ خلاء و مانعی در خصوص افزایش کالاهای صادراتی ایران به همسایه شرقی خود وجود ندارد. خصوصا آنکه روابط سیاسی هر دو کشور نیز از ثبات خوبی برخوردار است.

 

مطالعه بیشتر: برای صادرات به عراق چه باید کرد؟
چه کالایی به افغانستان صادر کنیم؟
این سوال، سوال بسیاری از افراد و تجار تازه‌کار برای تجارت با افغانستان است. پیش‌تر به لیست کالاهای وارداتی افغانستان از سراسر جهان اشاره کردیم. در اینجا قصد داریم تا به اصلی‌ترین گروه‌های کالایی که از کشورمان به افغانستان صادر می‌شود نیز بپردازیم.

به نظر می‌رسد با مشاهده این آمار و همچنین مقایسه بین هر دو، می‌توان به این سوال پاسخ داد که چه کالایی به افغانستان صادر کنیم. ما برای به دست اوردن اطلاعات مربوط به گروه‌های کالایی صادراتی به این کشور همسایه، از آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان تجارت جهانی استفاده کرده‌ایم.

در لیست زیر به بهترین کالا برای صادرات به افغانستان اشاره کرده‌ایم که شامل 10 محصول پرطرفدار صادراتی در سال 2018 از ایران به این کشور است:

1: نفت، انواع سوخت، محصولات روغنی
3: آهن و فولاد
5: تجهیزات پزشکی، تجهیزات تصویربرداری و انواع ماشین‌آلات
7: انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی
9: انواع سبزیجات خوراکی و میوه‌ها
2: انواع سنگ‌های معدنی، گچ، سیمان و میکا
4: محصولات پلاستیکی
6: انواع ماشین‌آلات
8: شیشه و ظروف شیشه‌ای
10: لوازم خانگی
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشتر صادرات کالاهای ایران به افغانستان به ترتیب از طریق گمرکات مشهد، اراک، دوغارون، بازارچه میلک، منطقه ویژه کاوه، میلک، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بازارچه ماهیرود، غرب تهران، اصفهان، یزد و سایر گمرکات دیگر کشور صورت گرفته است.

اطلاعات مفید از تجارت با افغانستان
افراد، نهادها و سازمان‌های مرتبط
توضیحات
محمدمهدی جوانمرد قصاب دبیر میز افغانستان در سازمان توسعه تجارت
تلفن: 22664036  فکس: 22664021
اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، شماره 175 ساختمان اتاق بازرگانی ایران

تلفن: 88346546  فکس: 88306126
کارشناسان اقتصادی ایران در سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها
عارف عباسی کارشناس اقتصادی ایران در کابل

تلفن: 0093202101392  فکس: 0093202101397

غلامرضا مهدوی رجا مسئول امور اقتصادی کنسول‌گری ایران در جلال‌آباد

تلفن: 0093602000303  فکس: 0093602000301
اتاق بازرگانی افغانستان
www.acci.org.af/da
مشاوره صادرات به افغانستان
شما نیاز دارید تا از افراد با تجربه در صادرات به افغانستان کمک بگیرید. با این کار میزان سعی و خطای خود را به حداقل می‌رسانید. مشاوره صادرات به افغانستان به صورت حضوری و تلفنی می‌تواند به بسیاری از سوالات و چالش‌های شما در این خصوص پاسخ دهد.

افراد زیر می‌توانند به صورت حضوری و تلفنی به شما مشاوره بدهند.

صادرات پارچه ملت بلون

صادرات پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20 از جنس و کیفیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل صادرات این محصول به سایر نقاط دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها با شیوع بیماری کرونا دچار کمبود ماسک و پارچه ملت بلون شدند و صادرات این محصول به آنان کمک شایانی نمود.

 

صادرات پارچه ملت بلون سبب ورود مقادیر زیادی ارز به کشور شد و در اقتصاد کشور تاثیرات عمده و همه جانبه ای گذاشت.

صادرات انواع پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20

تفاوت پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20 و اسپان باند

تفاوت پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20 و اسپان باند

پارچه ها در ادیان الهی وسیله ای برای حفظ کرامت انسانی شناخته می شوند؛ پس جایگاه آن ها در زندگی اجتماعی چیزی فراتر از یک پارچه ساده قلمداد می شود. پارچه ها بسته به:

طرح مورد استفاده

ضخامت

جنس پارچه

گرماژ، به انواع گوناگون تقسیم بندی می شوند. پارچه ملت بلون گرماژ 20 یکی از محصولاتی است که تولیدکنندگان استاندارد های تولیدی آن را به شدت رعایت کرده اند. تولیدکنندگان با صرف هزینه های فراوان، به کارگیری نیرویی مجرب و رعایت اصول تولیدی اقدام به تولید پارچه های ملت بلون می کنند.

این پارچه ها با پارچه های اسپان باند تفاوت هایی نیز دارند:

پارچه های ملت بلون برخلاف اسپان باند برای کشیدن تار های خود هوای بیش تری مصرف می کنند.

همچنین تفاوت های بسیار جزئی نیز در ساختار آن ها به چشم می خورد.

فروش ویژه پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20

فروش ویژه پارچه ﻣﻠﺖ ﺑﻠﻮن گرماژ 20

پارچه ها انواع مختلفی دارند و استفاده های گوناگونی از آن ها صورت می گیرد. برای مثال از پارچه های چرم برای دوخت انواع لباس چرم استفاده می شود؛ اما پارچه ملت بلون یکی از انواع پارچه ای به شمار می رود که استفاده متفاوت و کاربردی را در دست گرفته است.

فروشندگان پارچه ملت بلون با در نظر گرفتن شرایط فروش ویژه و ارائه خدمات نوین و استثنایی به مشتریان خود سعی در جلب رضایت آنان دارند و با استفاده از این امر توانسته اند تولیدات خود را در سطح گسترده جهانی نیز به فروش برسانند.

انواع مختلف این محصول با قیمت های مناسب، رنگ بندی های مختلف و در عرض های متفاوت به مشتری ارائه می شود و به دست مصرف کننده آن در سراسر نقاط کشور می رسد. این محصول در مقایسه با نمونه های خارجی کیفیت بالایی را در دست گرفته است.

همچنین اگر به دنبال اطمینان کامل از محصول خریداری شده خود هستید می توانید با اطلاع از نظر سایر خریداران و مشتریان از مرغوبیت این محصول اطمینان حاصل نمایید یا می توانید پیش از خرید انواع ملت بلون از مشاوران این مجموعه خدمات ویژه پیش از خرید دریافت نمایید.

شما می توانید این محصول فوق العاده پرکاربرد و سودمند را خریداری نمایید و از آن در تهیه انواع ماسک های تنفسی، جراحی و سایر ملزومات بهداشتی استفاده کنید.

 

صادرات پارچه فاستونی

صادرات انواع پارچه فاستونی: 
صادرات انواع پارچه فاستونی درجه یک ایرانی طبق تعرفه های از پیش تعیین شده به خیلی از کشور ها انجام می شود؟ آیا می دانید یک پارچه فاستونی خوب و مرغوب دارای چه ویژگی هایی است؟ به نظر شما، با صادرات پارچه فاستونی به دیگر کشور ها، نیاز بازار داخلی بی پاسخ نمی ماند؟

پارچه فاستونی یک پارچه به نسبت ضخیم و محکم است که به خاطر ظاهری آراسته که به پوشیدنی‌ها می‌دهد، از آن در دوخت لباس‌های رسمی استفاده می‌کنند.

ایران که در زمینه نساجی موفقیت های زیادی به دست آورده، صادرات انواع پارچه فاستونی درجه یک را به کشور های مختلف بر عهده گرفته است. تولیدی های زیادی در ایران می توان نام برد که به سبب داشتن جنس خوب، صادرات پارچه به کشور های مختلفی را انجام می دهند.

پارچه فاستونی درجه یک کدام است؟
می‌دانید که این روز ها درصد‌های مختلفی از ترکیب پشم و پلی استر، انواع پارچه فاستونی را تشکیل می‌دهند.

اما لازم به ذکر است، هر چه درصد پشم موجود در الیاف پارچه فاستونی بیشتر باشد، بدون شک سطح کیفیتش بالاتر بوده و یک پارچه فاستونی درجه یک محسوب می شود.

در خصوص ویژگی های پارچه فاستونی باکیفیت می توان گفت:

پارچه ای با درصد پشم بالا.

پارچه ای بافته شده با بهترین نوع الیاف پشمی و پلی استر.

پارچه ای با بافت خوب.

انواع پارچه فاستونی در بازار:
پارچه فاستونی هر چند از نظر جنس محدود به ترکیب پشم، کرک و پلی استر می شود، اما از نظر طرح دارای تنوع بالایی است. البته گرماژ و وزن پارچه هم چیزی است که می تواند انواع پارچه فاستونی را از یکدیگر متمایز سازد.

طرح هایی که از پارچه فاستونی در بازار پارچه ایران دیده می شود عبارت است از:

پارچه فاستونی ساده.

پارچه فاستونی راه راه.

پارچه فاستونی چهارخانه.

صادرات انواع پارچه فاستونی ایرانی:
پارچه فاستونی ایرانی در بازار داخلی بسیار طرفدار دارد. می توان به جرات گفت اصلی ترین بخش نیاز بازار فروش پارچه فاستونی را با فاستونی های ایرانی پاسخ می دهند.

تعرفه ها و شرایطی که از پیش تعیین شده و وابسته به میزان تولید پارچه در بازار ایران و میزان تقاضا آن در کشور می باشد، صادرات انواع پارچه فاستونی به دیگر کشور ها را ممکن می سازد.

صادرات انواع پارچه فاستونی ایرانی به کشور های زیر صورت می پذیرد:

عراق.

پاکستان.

افغانستان.

عمان.

آذربایجان.

منبع: زینگ

خریدار پارچه ضایعاتی

خریدار پارچه ضایعاتی و قیمت پارچه ضایعاتی و فروش پارچه ضایعاتی در اصفهان و خریدار ضایعات پارچه در کرج و خریدار ضایعات پارچه در تهران و خریدار ضایعات پارچه مبلی و خریدار ضایعات پارچه ورامین و خریدار ضایعات پارچه ماسک و خریدار ضایعات پارچه دم قیچی و خریدار ضایعات پارچه در شهریار
و قیمت ضایعات پارچه دم قیچی و کاربرد ضایعات پارچه و قیمت ضایعات پارچه کیلویی و قیمت روز ضایعات پارچه و خریدار ضایعات پارچه ورامین و ضایعات پارچه کارخانه و ضایعات پارچه خیاطی و خرید ضایعات پارچه در مشهد

خریدار پارچه طاقه

خریدار پارچه طاقه و قیمت پارچه طاقه ای و قیمت طاقه پارچه و قیمت طاقه پارچه ابروبادی و قیمت طاقه پارچه ملحفه و قیمت طاقه پارچه چادری
قیمت طاقه پارچه نخ پنبه و قیمت طاقه پارچه نخی و قیمت طاقه پارچه ماسک و قیمت طاقه پارچه تریکو

خریدار پارچه استوک

خریدار پارچه استوک و فروش پارچه استوک و قیمت پارچه استوک

خریدار پارچه

خریدار پارچه ضایعاتی و خریدار پارچه طاقه و خریدار پارچه استوک و خریدار پارچه و خریدار پارچه متری و خریدار پارچه قواره ای خریدار پارچه مبلی و خریدار پارچه تیکه و خریدار پارچه کیلویی و خریدار پارچه عمده

خریدار پارچه متری

خریدار پارچه متری و قیمت پارچه متری و فروش پارچه متری ارزان و قیمت متری پارچه آشپزخانه و قیمت متری پارچه کرپ مازراتی و قیمت متری پارچه ابروبادی و قیمت متری پارچه ساتن و قیمت متری پارچه ساتن آمریکایی و قیمت متری پارچه کرپ اسکاچی و قیمت متری پارچه ژاکارد و خریدار پارچه استوک و پارچه استوک دبی

خریدار پارچه قواره ای

خریدار پارچه قواره ای و فروش پارچه قواره ای و قیمت پارچه قواره ای

خریدار پارچه مبلی

خریدار پارچه مبلی و قیمت پارچه مبلی و قیمت پارچه مبلی ارزان و قیمت پارچه مبلی ترکیه ای و قیمت پارچه مبلی یزد و قیمت پارچه مبلی نانو و قیمت پارچه مبلی ترکیه ای دیجی کالا و قیمت پارچه مبلی نانو در دیجی کالا و قیمت پارچه مبلی مسکو و فروش پارچه مبلی ترک در تهران
قیمت پارچه مبلی میکروفایبر و فروش آنلاین پارچه مبلی نانو و قیمت پارچه مبلی کتان و قیمت هر متر پارچه مبلی مخمل و قیمت پارچه مبلی ترک دیجی کالا و کانال فروش پارچه مبلی و قیمت پارچه مبلی ارزان و قیمت پارچه مبلی ارزان دیجی کالا

خریدار پارچه تیکه

فروش تکه پارچه کیلویی
خرید پارچه کیلویی اینترنتی
خریدار خرده پارچه در کرج
فروش تکه پارچه کیلویی مشهد
قیمت ضایعات پارچه دم قیچی
خریدار ضایعات پارچه ورامین
پارچه تکه ای مشهد
خرید پارچه ته طاقه
خریدار پارچه تیکه
فروش پارچه تکه ای
فروش پارچه تکه دوزی
فروش تکه پارچه
قیمت تکه پارچه
فروش تکه پارچه مبلی
فروش تکه پارچه کیلویی
خریدار تکه پارچه
خریدار تکه پارچه تهران

خریدار پارچه کیلویی

خریدار پارچه کیلویی
فروش پارچه کیلویی
فروش پارچه کیلویی در رشت
قیمت پارچه کیلویی
قیمت پارچه کیلویی در شیراز
قیمت پارچه کیلویی تیشرت
فروش پارچه کیلویی تهران، استان تهران
فروش پارچه کیلویی در اهواز
فروش پارچه کیلویی در کرج
فروش پارچه کیلویی در مشهد
خرید پارچه کیلویی اینترنتی
پارچه کیلویی مستقیم از کارخانه
خرید اینترنتی پارچه کیلویی ارزان
فروش عمده پارچه کیلویی قم
کانال پارچه کیلویی تهران
خرید پارچه ارزان
پارچه کیلویی ارزان تهران
کانال پارچه کیلویی کرج

خریدار پارچه عمده

خریدار پارچه عمده
قیمت پارچه عمده
فروش پارچه عمده
قیمت پارچه عمده در تهران
قیمت پارچه عمده در دبی
فروش پارچه عمده گناوه
فروش پارچه عمده اصفهان
فروش پارچه عمده در شیراز
فروش پارچه عمده در سقز
قیمت پارچه عمده ای
خرید پارچه عمده از دبی
خرید پارچه عمده از تهران
اینستاگرام پارچه عمده
پارچه عمده از کجا بخرم
پارچه عمده اصفهان
خرید وفروش پارچه
خرید پارچه تیشرتی
پارچه آنغوره عمده

فروشنده پارچه

فروشنده پارچه
فروشنده پارچه فروشی
فروش پارچه مبلی ترک در تهران
فروش پارچه پردهای حریر
فروش پارچه
فروش پارچه کوسن مبل
فروش پارچه کیلویی
فروش پارچه شال و روسری
فروش پارچه مخمل کیلویی
فروش پارچه مبلی

فروشنده پارچه فروشی

فروشنده پارچه فروشی

فروش پارچه مبلی ترک در تهران

قیمت پارچه مبلی ترکیه ای
قیمت پارچه مبلی ترکیه ای دیجی کالا
پارچه مبلی ترک جدید
قیمت هر متر پارچه مبلی
کانال فروش پارچه مبلی
مرکز پارچه مبلی تهران کجاست
قیمت پارچه مخمل ترکیه
پارچه مبلی ارزان در تهران
فروش پارچه مبلی ترک در تهران
فروش پارچه مبلی ترک
فروش پارچه مبلی ترک در اصفهان
فروش پارچه مبلی ترک در تبریز
فروشگاه پارچه مبل ترک
قیمت پارچه مبلی ترک دیجی کالا
قیمت پارچه مبلی ترک
قیمت پارچه مبلی ترک در تهران
قیمت پارچه مبلی ترک تک گل
قیمت پارچه مبلی ترکیه ای

فروش پارچه پردهای حریر

فروش پارچه پردهای حریر
قیمت پارچه پردهای حریر ساده دیجی کالا
قیمت پارچه پردهای حریر گلدار
قیمت پارچه پردهای حریر طرح دار
قیمت پارچه پردهای حریر دورنگ
قیمت پارچه پردهای حریر گلدار دیجی کالا
قیمت پارچه پردهای حریر ساده ترک
خرید پارچه پردهای حریر
قیمت پارچه پردهای حریر سفید
قیمت پارچه پردهای حریر شاین
قیمت پارچه حریر ساده ارزان
پارچه حریر سفید دیجی کالا
قیمت پارچه پردهای حریر ساده ترک
قیمت پارچه پردهای حریر گلدار
قیمت پارچه پردهای تور ساده
قیمت پارچه پردهای ترک
قیمت پارچه پردهای حریر ساده دیجی کالا
خرید اینترنتی پارچه پردهای ارزان

فروش پارچه

فروش پارچه کاور مبل
فروش پارچه شال و روسری
فروش پارچه کیلویی
فروش پارچه هندی در شیراز
فروش پارچه مبلی
فروش پارچه پردهای حریر
فروش پارچه تکه ای
فروش پارچه
فروش پارچه های قدیمی
فروش پارچه مخمل کیلویی
خرید پارچه لباس
خرید پارچه عمده
خرید پارچه ارزان
خرید پارچه متری
سایت فروش پارچه مجلسی
خرید پارچه دیجی کالا
سایت فروش پارچه نخی
خرید اینترنتی پارچه ارزان

فروش پارچه کوسن مبل

پارچه کوسن دیجی کالا و پارچه مناسب کوسن مبل و پارچه کوسن جدید و بازار فروش کوسن و قیمت پارچه مخمل برای کوسن و قیمت کوسن ۴۰ در ۴۰و قیمت دوخت کوسن مبل و تولیدی کوسن در تهران و فروش پارچه کوسن مبل و قیمت پارچه کوسن مبل و خرید پارچه برای کوسن مبل

فروش پارچه کیلویی

فروش پارچه کیلویی و فروش پارچه کیلویی در شیراز و فروش پارچه کیلویی در تهران و فروش پارچه کیلویی در ارومیه و فروش پارچه کیلویی در کرج و فروش پارچه کیلویی در همدان فروش پارچه کیلویی در کرمان فروش پارچه کیلویی در تبریز فروش پارچه کیلویی اصفهان فروش پارچه کیلویی در رشت پارچه کیلویی مستقیم از کارخانه  کانال پارچه کیلویی تهران و پارچه کیلویی ارزان تهران و عمده فروش پارچه نخی در تهران و پارچه کیلویی عبدل آباد و فروش پارچه کیلویی در رشت و پارچه کیلویی ارزان در مشهد و پارچه کیلویی مستقیم از کارخانه اینستاگرام

فروش پارچه شال و روسری

فروش پارچه شال و روسری و فروش پارچه شال و روسری مشهد و فروش پارچه شال و روسری اصفهان و فروش پارچه شال و روسری در اصفهان و قیمت پارچه شال و روسری و مرکز فروش پارچه شال و روسری و خرید اینترنتی پارچه شال و روسری و خرید عمده پارچه شال و روسری و خرید پارچه خام شال و روسری و قیمت پارچه خام شال و روسری و پارچه روسری در بازار بزرگ تهران و پارچه شال و روسری تهران و قیمت پارچه وال روسری و پارچه کیلویی شال و روسری و قیمت عمده پارچه شال و پارچه روسری اینستا و پارچه روسری قم و مرکز خرید پارچه روسری در اصفهان

فروش پارچه مخمل کیلویی

خرید پارچه کیلویی اینترنتی و فروش تکه پارچه کیلویی و پارچه کیلویی مستقیم از کارخانه اینستاگرام و پارچه کیلویی مستقیم از کارخانه و حراجی پارچه کیلویی مشهد و پارچه کیلویی عبدل آباد  و قیمت پارچه عمده و پارچه عمده از کجا بخرم و فروش پارچه مخمل کیلویی خرید پارچه مخمل کیلویی

فروش پارچه مبلی

فروش پارچه مبلی و فروش پارچه مبلی ترک در تهران و فروش پارچه مبلی در کرج و فروش پارچه مبلی در شیراز و فروش پارچه مبلی در اصفهان و فروش پارچه مبلی در تهران و فروش پارچه مبلی در اهواز و فروش پارچه مبلی یزد و فروش پارچه مبلی در مشهد و فروش پارچه مبلی در همدان و قیمت پارچه مبلی ترک دیجی کالا و فروش پارچه مبلی ترک در تهران و کانال فروش پارچه مبلی و قیمت هر متر پارچه مبلی مخمل و قیمت پارچه مبلی ترکیه ای و انواع پارچه مبلی و قیمت پارچه مبلی نانو در دیجی کالا و قیمت پارچه مبلی ارزان و قیمت پارچه مبلی ترک دیجی کالا  و پارچه مبلی دیجی کالا و قیمت پارچه مبلی ترکیه ای و پارچه مبلی جدید راحتی و قیمت هر متر پارچه مبلی و قیمت پارچه مبلی طرح دار و انواع پارچه مبلی و پارچه رومبلی جدید

 

تامین کننده پارچه

تامین کننده پارچه و تولید کننده پارچه ژاکارد تشک و تولید کننده پارچه گردباف و تولید کننده پارچه اسپان باند و تولید کننده پارچه کتان و تولید کننده پارچه تریکو و تولید کننده پارچه فیلتر پرس و تولید کننده پارچه تنظیف و تولید کننده پارچه اسپیسر و تولید کننده پارچه مبلی و کارخانه تولید پارچه در تهران و بهترین پارچه تولید ایران و بزرگترین تولید کننده پارچه در ایران و کارخانه تولید پارچه در اصفهان و کارخانه تولید پارچه دورس و کارخانه تولید پارچه مجلسی و مرکز تولید پارچه در ایران و کارخانه تولید پارچه حریر

تولید کننده پارچه ژاکارد تشک

تولید کننده پارچه ژاکارد تشک و قیمت پارچه ژاکارد تشک و قیمت پارچه تشک خوشخواب و پارچه پنبه دوزی لیزری و فروش پارچه پنبه دوزی شده و پارچه لایه دوزی و پارچه الیاف دوزی شده و قیمت پارچه مطلسه دوزی و پارچه ژاکارد پنبه ای

تولید کننده پارچه گردباف

تولید کننده پارچه گردباف و تولید کنندگان پارچه گردباف و کارخانه پارچه گردباف شریف گرامی و پارچه گردباف اصفهان و پارچه گردباف تهران و قیمت پارچه گردباف و سینا شریف گرامی و كارخانه پارچه گردباف و دستگاه گردبافی پارچه و خرید دستگاه گرد بافت

تولید کننده پارچه اسپان باند

تولید کننده پارچه اسپان باند و تولید کننده پارچه اسپان باند در اصفهان و شرکت تولید کننده پارچه اسپان باند و کارخانه تولید پارچه اسپان باند اصفهان و اسپان باند آکا و اسپان باند یزد و کارخانه تولید پارچه اسپان باند تهران و قیمت پارچه اسپان باند و خط تولید پارچه اسپان باند و اسپان باند ایوانکی و قیمت اسپان باند بافتینه

تولید کننده پارچه کتان

کارخانه ایران کتان  و تولید پارچه کتان  و کارخانه تولید پارچه کتان کش  و کارخانه بافت پارچه کتان

تولید کننده پارچه تریکو

قیمت هر کیلو پارچه تریکو و کارخانه تریکو در کرج و کارخانه پارچه تریکو یزد و فروش عمده تریکو در تهران و پارچه تریکو ارزان قیمت و تریکو بافی یزد و کارخانه تولید پارچه تریکو در تهران و قیمت پارچه تریکو در بازار بزرگ تهران

تولید کننده پارچه فیلتر پرس

قیمت پارچه فیلتر پرس و فیلتر پرس معدن و فروش پارچه فیلتر پرس تهران و پارچه صافی مایعات و فیلتر پرس اتوماتیک و پارچه فیلتر pp و خرید فیلتر پرس و پارچه صافی تصفیه

تولید کننده پارچه تنظیف

نساجی تنظیف محمد
پارچه تنظیف از کجا بخرم

تولید کننده پارچه اسپیسر

تولید کننده پارچه اسپیسر

تولید کننده پارچه مبلی

تولید کننده پارچه مبلی و تولید کننده پارچه مبلی یزد و تولید کننده پارچه مبلی نانو و تولید کنندگان پارچه مبلی در ایران و تولید کنندگان پارچه مبلی و تولید کننده پارچه مبلو بزرگترین تولید کننده پارچه مبلی در ایران و بهترین تولید کننده پارچه مبلی در ایران و تولید کننده پارچه رومبلی و تولید کننده چرم پارچه مبلی و کارخانه تولید پارچه رومبلی در تهران و کارخانه تولید پارچه مبلی مشهد و بزرگترین کارخانه پارچه رومبلی خاورمیانه و کارخانه پارچه مبلی اصفهان و فروش پارچه مبلی در یزد و کارخانه پارچه پورشه و کارخانه پارچه مبلی یزد و برند های پارچه مبلی

کارخانه پارچه مطهری

کارخانه پارچه مطهری و کارخانه پارچه مطهری کجاست و کارخانه پارچه مطهری در تهران و کارخانجات پارچه مطهری و شرکت پارچه مطهری قزوین و کارخانه پارچه جامعه و کارخانه پارچه جامعه مشهد و مالک کارخانه پارچه مطهری و کارخانه پارچه فاستونی مطهری و کارخانه پارچه بافی مطهری و مالک کارخانه پارچه مطهری و تشخیص پارچه مطهری و قیمت پارچه مطهری 45 55 و قیمت پارچه مطهری درجه یک و قیمت پارچه مطهری دیجی کالا و کارخانه پارچه مطهری کجاست و نمایندگی پارچه مطهری در تهران و نمایندگی پارچه مطهری در مشهد …..

کارخانه پارچه بافی یزد

کارخانه پارچه بافی یزد و کارخانه نساجی پارچه یزد و کارخانه پارچه بافی اردکان یزد و لیست کارخانه های پارچه بافی یزد و خرید مستقیم پارچه از کارخانه یزد و لیست کارخانه های نساجی یزد و قیمت پارچه یزد بافت و یزدباف یزد و کارخانه پارچه نخی یزد و یزد بافت پارچه و یزد بافت اردکان و بزرگترین شرکت های نساجی ایران

کارخانه پارچه مبلی یزد

کارخانه پارچه مبلی یزد و کارخانه پارچه مبل یزد و کارخانجات پارچه مبلی یزد و شرکت پارچه مبلی یزد و کارخانه بافندگی پارچه مبلی یزد و کارخانه های پارچه مبلی یزد و کارخانه تولید پارچه رومبلی در یزد و لیست قیمت پارچه مبلی شانل یزد و قیمت پارچه مبلی یزد درجه یک و کارخانه تولید پارچه مبلی قرچک و بهترین برند پارچه مبلی یزد و قیمت پارچه مبلی یزد دیجی کالا و فروش پارچه مبلی در یزد و قیمت پارچه مبلی ساتن یزد و کارخانه پارچه مبلی تبریز

کارخانه پارچه بروجرد

کارخانه پارچه بروجرد و کارخانه نساجی بروجرد و کارخانه نساجی بروجرد تلفن و کارخانه نساجی بروجرد لرستان و کارخانه نساجی بروجرد تلگرام و کارخانه نساجی بروجرد آدرس و کارخانه نساجی بروجرد ویکی پدیا و کارخانجات نساجی بروجرد و کارخانجات نساجی بروجرد ادرس و کارخانه پارچه بافی بروجرد و خرید مستقیم پارچه از کارخانه بروجرد و پارچه لباسی نساجی بروجرد و قیمت پارچه نساجی بروجرد و نساجی بروجرد پونک و نساجی بروجرد مشهد سجاد  و لحاف نساجی بروجرد و نساجی بروجرد کرج و تخفیف نساجی بروجرد ….

کارخانه پارچه بافی

خرید مستقیم پارچه از کارخانه و کارخانه پارچه بافی قم و کارخانه پارچه بافی اصفهان و خرید مستقیم پارچه از کارخانه اصفهان و کارخانه تولید پارچه نخی
 و کارخانه تولید پارچه و نام دیگر کارخانه پارچه بافی چیست ششم و تحقیق در مورد کارخانه نساجی یزد و کارخانه پارچه بافی یزد و کارخانه پارچه بافی و کارخانه پارچه بافی اصفهانو کارخانه پارچه بافی تبریز و کارخانه پارچه بافی بروجرد و کارخانه پارچه بافی گلدار رشت و کارخانه پارچه بافی مطهری و کارخانه پارچه بافی مقدم و کارخانه پارچه بافی کاشان و کارخانه پارچه بافی کرمانشاه ….

کارخانه پارچه اصفهان و تولید کنندگان پارچه در اصفهان

کارخانه پارچه اصفهان و کارخانه نساجی اصفهان و کارخانه پارچه بافی اصفهان و کارخانه پارچه مبلی اصفهان و کارخانه پارچه تریکو اصفهان و کارخانه پارچه مانتویی اصفهان و کارخانه پارچه جین اصفهان و کارخانه پارچه نخی اصفهان و کارخانه پارچه جودون اصفهان و کارخانه پارچه تترون اصفهان و کارخانه تولید پارچه تریکو در تهران و پارچه مبلی اصفهان اینستاگرام و خرید مستقیم پارچه از کارخانه اصفهان و نساجی اصفهان بافت و اینستاگرام نساجی اصفهان و خرید مستقیم پارچه از کارخانه اصفهان و ارزانسرای پارچه در اصفهان و کارخانه پارچه مانتویی اصفهان و پارچه ملحفه عمده اصفهان و لیست نساجی های اصفهان  و نساجی اصفهان بافت و فروشگاه نساجی اصفهان و آدرس کارخانه نساجی طوبی اصفهان در اینجاست.

کارخانه پارچه تبریز و تولید کنندگان پارچه در تبریز

کارخانه پارچه تبریز و کارخانجات پارچه تبریز و شرکت پارچه تبریز و کارخانه پارچه مبلی تبریز و کارخانه پارچه تریکو تبریز و کارخانه پارچه بافی تبریز و کارخانه پارچه متقال تبریز و کارخانه چاپ پارچه تبریز و کارخانه های پارچه تبریز و کارخانه پارچه اسپان باند تبریز و خرید مستقیم پارچه از کارخانه تبریز و کارخانه پارچه تریکو تبریز  و آدرس کارخانه نساجی تبریز  و ارزانسرای پارچه در تبریز  و نساجی تبریز هوشنگ فاخر  و کارخانه بافندگی تبریز  و لیست کارخانجات نساجی مشهد  و لیست کارخانه های نساجی شیراز

کارخانه پارچه

خرید مستقیم پارچه از کارخانه و شماره کارخانه پارچه ادرس و کارخانه پارچه در تهران و کارخانه پارچه بروجرد و کارخانه پارچه کرپ و کارخانه پارچه بافی اصفهان و خرید مستقیم پارچه از کارخانه اصفهان و کارخانه پارچه بافی یزد و کارخانه نساجی مازندران و دفتر فروش پارچه نساجی و كارخانجات بافندگی جوادی و شرکت نساجی مرسده پارچه پرده ای و مانتویی ساده جات و کارخانه پارچه بافی جهان و کارخانه بافندگی و تکمیل پارچه نوبهار -nobahar-textile و شرکت پارچه تریکو گلزار و نساجی بابکان و نساجی سپاهان پارچه

کارخانه پارچه ابروبادی

کارخانه پارچه ابروبادی و کارخانه تولید پارچه ابروبادی و خرید پارچه ابروبادی و قیمت عمده پارچه ابروبادی و پارچه ابروبادی ارزان و نساجی پارچه ابروبادی و پارچه ابروبادی در مشهد و پارچه ابروبادی عمده و قیمت پارچه ابروبادی دیجی کالا و قیمت پارچه ابروبادی مشکی و پارچه ابروبادی طرح دار و پارچه ابروبادی اعلا و فروش مستقیم پارچه ابروبادی درجه یک و خرید و قیمت پارچه ابروبادی از غرفه چادر سرای تک ستاره و تهیه و توزیع انواع پارچه های ایرانی و خارجی با قیمت مناسب و خرید ارزان پارچه ابروبادی رنگ بندی جدید و خرید عمده پارچه نخی ابروبادی و پخش عمده پارچه ابروبادی

کارخانه پارچه مبلی

کارخانه پارچه مبلی یزد و کارخانه پارچه مبلی و کارخانه پارچه مبلی تبریز و کارخانه پارچه مبلی اویاز و کارخانه پارچه مبلی اصفهان و کارخانه پارچه مبلی کاشان و کارخانه پارچه مبلی مشهد و کارخانه پارچه مبلی زرین و کارخانه پارچه مبلی ورامین و کارخانه پارچه مبلی شیوا نساج و کارخانه پارچه مبلی یزد و کارخانه تولید پارچه رومبلی در تهران و کارخانه تولید پارچه مبلی مشهد  و کارخانه پارچه مبلی تبریز  و فروش پارچه مبلی در یزد  و کارخانه تولید پارچه مبلی قرچک  و کارخانه پارچه پورشه و قیمت پارچه مبلی ساتن یزد لیست تامین کنندگان و لیست کارخانجات پارچه مبلی با تناسب قیمت نساجی و کارخانه های پارچه مبلی و مرکز فروش انواع پارچه در ایران لیست تولید کنندگان پارچه مبلی راهنمایی مناسب برای و کارخانه تولیدی پارچه مبلی ایرانی درجه یک در یزد و کارخانه پارچه مبلی تهران | ارائه دهنده بهترین کیفیت در بازار و معتبر ترین کارخانه پارچه مبلی در مشهد و کارخانه پارچه مبلی یزد کارخانه پارچه مبلی اصفهان کارخانه پارچه مبلی تبریز کارخانه تولید پارچه مبلی قرچک تولید پارچه مبلی مازراتی کارخانه تولید پارچه رومبلی در تهران پارچه مبلی اُیاز – شرکت ایاز ، بزرگترین تولیدکننده پارچه

نمایندگی پارچه اویاز در تهران

نمایندگی پارچه اویاز در تهران و اعطائی نمایندگی پارچه اویاز در تهران و دفتر فروش پارچه اویاز در تهران و مدیر فروش کارخانه پارچه اویاز در تهران و خرید و فروش پارچه اویاز در تهران عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه اویاز در تهران همین حالا با کارخانه پارچه اویاز در تهران ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه بروجرد

نمایندگی پارچه بروجرد و اعطائی نمایندگی پارچه بروجرد و دفتر فروش پارچه بروجرد و مدیر فروش کارخانه پارچه بروجرد و خرید و فروش پارچه بروجرد عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه بروجرد همین حالا با کارخانه پارچه بروجرد ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه طوبی

نمایندگی پارچه طوبی و اعطائی نمایندگی پارچه طوبی و دفتر فروش پارچه طوبی و مدیر فروش کارخانه پارچه طوبی خرید و فروش پارچه طوبی عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه طوبی همین حالا با کارخانه پارچه طوبی ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه فیونا

نمایندگی پارچه فیونا و اعطائی نمایندگی پارچه فیونا و دفتر فروش پارچه فیونا و مدیر فروش کارخانه پارچه فیونا خرید و فروش پارچه فیونا عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه فیونا همین حالا با کارخانه پارچه جاسمین ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه جاسمین

نمایندگی پارچه جاسمین  و اعطائی نمایندگی پارچه جاسمین  و دفتر فروش پارچه جاسمین و مدیر فروش کارخانه پارچه جاسمین خرید و فروش پارچه جاسمین  عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه جاسمین همین حالا با کارخانه پارچه جاسمین ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه فیلور در تهران

نمایندگی پارچه فیلور در تهران و اعطائی نمایندگی پارچه فیلور در تهران و دفتر فروش پارچه فیلور در تهران و مدیر فروش کارخانه پارچه فیلور در تهران و خرید و فروش پارچه فیلور در تهران عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه فیلور در تهران همین حالا با کارخانه پارچه فیلور در تهران ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه مبلی یزد در کرج

نمایندگی پارچه مبلی یزد در کرج و اعطائی نمایندگی پارچه مبلی یزد در کرج و دفتر فروش پارچه مبلی یزد در کرج و مدیر فروش کارخانه پارچه مبلی یزد در کرج و خرید و فروش پارچه مبلی یزد در کرج عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه مبلی یزد در کرج همین حالا با کارخانه پارچه مبلی یزد ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه مبلی یزد در مشهد

نمایندگی پارچه مبلی یزد در مشهد و اعطائی نمایندگی پارچه مبلی یزد مشهد و دفتر فروش پارچه مبلی یزد مشهد و مدیر فروش کارخانه پارچه مبلی یزد مشهد و خرید و فروش پارچه مبلی یزد در مشهد عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه مبلی یزد در مشهد همین حالا با کارخانه پارچه مبلی یزد ارتباط بگیرید.

نمایندگی پارچه مطهری اصفهان

نمایندگی پارچه مطهری اصفهان و اعطائی نمایندگی پارچه مطهری اصفهان و دفتر فروش پارچه مطهری اصفهان و مدیر فروش کارخانه پارچه مطهری اصفهان خرید و فروش پارچه مطهری اصفهان عمده از کارخانه و دفتر فروش کارخانه پارچه مطهری اصفهان همین حالا با کارخانه پارچه مطهری اصفهان ارتباط بگیرید.

خرید پارچه از ترکیه

خرید پارچه از ترکیه

خرید پارچه از دیجی کالا

خرید پارچه از دیجی کالا

خرید پارچه از کارخانه

خرید پارچه از کارخانه

خرید پارچه از چابهار

خرید پارچه از چابهار

خرید پارچه از کارخانه نساجی

خرید پارچه از کارخانه نساجی

خرید پارچه از دبی

خرید پارچه از دبی

خرید پارچه از چین

خرید پارچه از چین

خرید پارچه از قشم

خرید پارچه از قشم

خرید پارچه از پاکستان

خرید پارچه از قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.